مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
37908 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
37909 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
37910 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
37911 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۶ مرداد ۱۳۹۷