مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
37576 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۵ خرداد ۱۳۹۷
37577 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۵ خرداد ۱۳۹۷
37578 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۵ خرداد ۱۳۹۷
37579 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۵ خرداد ۱۳۹۷