مشخصات

کد نام قیمت محصول نوع تخلیه تاریخ
38152 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۶میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۵ مهر ۱۳۹۷
38153 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۸میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۵ مهر ۱۳۹۷
38154 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۰میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۵ مهر ۱۳۹۷
38155 ورق سیاه ضخیم تماس با ما ورق ۱۲میل روس ۶×۱.۵ بندر انزلی ۲۵ مهر ۱۳۹۷